UVLS_logo UVLS izreke
NASLOVNA SLOBODNO ZIDARSTVO VELIKA LOŽA  HUMANITARNI RAD BIBLIOTEKA KONTAKT Srb. /Eng.


slobodno_zidarstvo

SLOBODNO ZIDARSTVO U SVETU

ISTORIJAT SLOBODNOG ZIDARSTVA U SRBIJI

POZNATI SLOBODNI ZIDARI

KAKO POSTATI SLOBODNI ZIDAR

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA 


novosti_i_dogadjaji 

 

Veliki_Arhitekta
Veliki Neimar Svih Svetova

Cardinal Virtues
Glavne vrline slobodnih zidara su umerenost, razboritost,
hrabrost, i pravednost

Milosrdje
Milosrdje - Od samog početka svog postojanja,
slobodno zidarstvo je upučivalo svoje članstvo
da pomažu siročadi, bolesnima i starima.

Simboli
Slobodno zidarski simboli

 

 

ZAKLETVA SLOBODNIH ZIDARA KAO FILOZOFIJA ŽIVOTA


Draga braćo, U životu svakog čoveka, postoje momenti koji se izdvajaju u odnosu na svakodnevicu. To su oni momenti koje nazivamo „prelomni“ „sudbonosni“, „odlučujući“, čime želimo da istaknemo njihov posebni značaj za naše individualne sudbine. To su oni momenti u kojima se donose važne Odluke za život svakog pojedinca i njegove porodice, kada se čovek suočava sa određenim otvorenim pitanjima i iskušenjima, kada dobijamo podsticaj i snagu da uspešnije ostvarujemo svoje životne ciljeve. Uveren i pored toga što su naši individualni životi različiti, da svi mi, slobodni zidari, između ostalih imamo jedan momenat koji spada u te prelomne momente. To je onaj momenat, koga se s ponosom i razlogom sećamo, kada smo postali slobodni zidari i kada smo na prvom koraku našeg novog, slobodno zidarskog života položili slobodno zidarsku zakletvu. I pre toga svako od nas pojedi- načno, vodio je častan i moralan život, koji nam je i otvorio vrata slobodnog zidarstva. Međutim, takođe je nesporno, bar u mom ličnom iskustvu da se moj život od tog momenta promenio, da sam sve ono što se dešava meni lično i u društvu počeo da posmatram na novi način. Slobodno zidarska načela i Reči slobodno zidarske zakletve postali su vodilja mog života u strahopoštovanju pred Velikim Neimarom svih svetova. Sa protekom svakog dana sve više sam shvatao da ta načela i izgovorene reči zakletve pred mojom braćom nisu samo element slobodno zidarskog Rituala, već celovita, sažeta filozofija života. Iz toga proističe i suštinski pristup zakletvi, da ona mora biti mera naših postupaka, kako u slobodno zidarskom tako i u profanom životu. Siguran sam da se svako od nas seća reči slobodno zidarske zakletve date Braći na određenom ste- penu, jer se takve reči, izgovorene u tako važnim, prelomnim momentima ne zaboravljaju. Verujem takođe, da je svako od nas pojedinačno te reči mnogo puta ponovio, u sebi ili pred drugom braćom, jer jednostavno ima takvu potrebu, ne da izgovori formalno reči zakletve, već da se suoči sa njenom sadržinom i porukama. Svaki put kada se, iz bilo kog razloga setimo reči zakletve, svako od nas u suštini proverava samog sebe, da li živi i radi u skladu sa moralnim i društvenim vrednosti- ma na koje nas obavezuje za- kletva. Samo takav pristup vodi nas ka is- pravnom shvatanju suštine slobodnog zi- darstva. Pre svega, u rečima slobodno zidarske zakletve ćete prepoznati suštinu naše slobodno zidarske misije, jer samo takve reči mogu biti izvor i podsticaj za ono što je naš permanentni zadatak – stvaranje jedno nadasve boljeg i posvećenijeg sveta. To je svakako najveći izazov za sve nas zajedno i za svakoga od nas pojedinačno, jer su danas, nažalost, nepravda, nevolja i beda postali deo svakodnevice velikog broja ljudi, kako u na- šoj zemlji, tako i u svetu u celini. Sve je veći broj onih kojima je potrebna pomoć, materijalna i du- hovna. Očigledno je da se jedan od najvećih uzroka globalne krize, koja je, kao i uvek najviše pogodi- la one najsiromašnije, nalazi u moralnoj krizi, u pohlepi koja se ogleda u besmislenom gomilanju bogatsva na jednoj strani i rastućeg siromaštva na drugoj. Za nas slobodne zidare ne postoji veći izazov, a od toga kako ćemo odgovoriti na taj izazov u velikoj meri zavisi, ne samo sudbina slobodnog zidarstva, već i budućnost sveta u kome živimo.
Svakako ste upoznati da uporno i svakoga dana uvek sve podsećam da, bez obzira na položaj u samoj hijerarhiji u Bratstvu, u slobodnom zidarstvu nema titula već samo dužnosti, i to tako što se slobodnim zidarskim stažom i napretkom u samoj hijerarhiji povećava i sama odgovornost za ostvarivanje naše misije. Time želim da stalno podsećam i sebe i sve vas, da smo mi pre svega braća koju vezuje zajednička humanistička vizija i viši ciljevi, a da je sve drugo podređeno tome. To znači da u slobonom zidarstvu nema funkcija, već isključivo dužnosti. To je jedini kvalitetan kamen i malter na kome gradimo hram, ali i prin- cip na kome treba da gradimo naše odnose u profanom životu. Pri tome se posebno ima u vidu da hijerahija u slobodnom zidarstvu ima suštinski drugačiji smisao nego u profanom svetu. Hijerarhija u slobodnom zidarstvu nije prosta nadredjenost jednih ljudi nad drugima, zato što jedni po- seduju određeni položaj, a drugi ne. Hijerarhija u slobodnom zidarstvu, na koju se svako od nas obavezao slobodno zidarskom zakletvom, temelji se na potpunom prihvatanju ciiljeva i misije slobodnog zidarstva, potpunoj predanosti svakog pojedinca ostarivanju tih ciljeva i svesti da se ti ciljevi mogu uspešno ostvarivati samo zajedničkom snagom, u okviru organizacije sa drevnim i tradiocinalnim pravilima ponašanja i odnosa u njoj.

Bro. Vladimir S. Marković 

 

 

 

Genius_Of Freemasonry
Slobodno zidarski ideali

Dream
Biblijske priče i legende su stalni izvor inspiracije
i ideala slobodnog zidarstva.

medieval_masons
Slobodni zidari se uče moralnim vrednostima kroz seriju
drevnih rituala u kojima se simbolično koriste zidarski
zanat i alati kroz alegorijske pouke.

Sqare_from_Limerick
Na ovom starom uglomeru iz 1507 godine pronađenom
ispod temelja mosta u Limeriku (Irska) piše:
“Trudiću se da živim sa ljubavlju i pažnjom prema
bližnjima, pravilno prema libeli i
ispravno prema uglomeru.”

SADRŽAJ: NASLOVNASLOBODNO ZIDARSTVOVELIKA LOŽAHUMANITARNI RADBIBLIOTEKA KONTAKTNOVOSTI I DOGAƉAJI SLOBODNO ZIDARSTVO U SVETUISTORIJAT SLOBODNOG ZIDARSTVA U SRBIJIPOZNATI SLOBODNI ZIDARIKAKO POSTATI SLOBODNI ZIDARČESTO POSTAVLJANJA PITANJAKONKORDATSKA TELAMEƉUNARODNI ODNOSIIZDAVAŠTVO NEIMARKORISNI LINKOVI

copyright